Idrottslyftet 2019

Idrottslyftet är ett bidrag från staten för satsningar på idrottens barn- och ungdomsverksamhet. Idrottslyftets övergripande syfte är:

”Att utveckla verksamheten så att barn och unga i åldern 7–25 år väljer att idrotta i förening och stimuleras till ett livslångt idrottande i föreningsidrotten.”

SLHF vill med Idrottslyftet stödja föreningarna utifrån deras förutsättningar.

SLHF vill att Idrottslyftet ska skapa förutsättningar att genomföra en verksamhet som är i linje med RFs anvisningar för barn och ungdomsidrott och idrottens pågående arbete med strategi 2025.

Satsningar som genomförs inom ramen för Idrottslyftet ska bidra till långsiktig utveckling eller förändring i den dagliga verksamheten.

Samtliga projekt ska innefatta en beskrivning, syfte, mål, genomförande, uppföljning samt en budget. Ansökningar som saknar tydlig budget kommer inte att behandlas, likaså ansökningar från föreningar som inte återrapporterat tidigare Idrottslyft.

SLHF har denna gång följande typer av bidrag:
Strategiarbete, Träningsformer och tävlingsstrukturer, Utrustning, Medbestämmande, Föreningsutbyten, Rekrytering för inkludering, Utbildning och Ledarrekrytering. Alla kategorier av bidrag relaterar till någon av utvecklingsresorna i strategi 2025. Kategorin Strategiarbete relaterar till hela strategi 2025.

Alla kategorier, förutom Utrustning, är belagda med ett maxbelopp. Föreningen kan söka ett eller flera av bidragen. Skicka in en ansökan för respektive bidrag.

Bidragskategorier för Idrottslyftet 2019

Strategiarbete (upp till 10 000 kronor)
Projekt för att implementera verksamhetsidé och värdegrund som med fördel tagits fram i samarbete med SISU Idrottsutbildarna. Vilka utvecklingsresor behöver ni göra för att nå strategi 2025? Hur ska ni bedriva er verksamhet så att den attraherar och inspirerar till fysisk aktivitet hela livet? Här får ni chansen att sprida idéerna till alla inblandade i föreningen genom exempelvis föreningskonferenser. Bidrag kan även beviljas till processarbete och föreningsutveckling som är steget innan implementering.

En ny syn på träning och tävling

Träningsformer och tävlingsstrukturer (upp till 10 000 kronor)
Projekt som testar nya träningsformer och/eller tävlingsstrukturer. Projekten ska bidra till att träning och tävling för barn är genomtänkta, roliga och barnanpassade och i linje med RFs samt SLHFs anvisningar för barn- och ungdomsidrott. Exempelvis förändrade ytor, antal spelare, regler och utrustning, som sänker tröskeln för deltagande.

Utrustning
Möjlighet att ansöka om bidrag till inköp av utrustning såsom sarger, målburar eller målvaktsutrustning som kan hjälpa föreningen att utveckla sin verksamhet.

Den moderna föreningen

Medbestämmande (upp till 10 000 kronor)
Projekt som syftar till att främja ungdomars medbestämmande, exempelvis genom föreningsträffar, forum och ungdomsdialoger.

Föreningsutbyten (upp till 10 000 kronor)
Projekt som skapar tillfällen att mötas/träffas föreningar emellan (exempelvis samträning, matcher utbildningar). Aktiviteten/verksamheten ska vara genomtänkt, rolig och anpassad efter deltagarnas ålder.

Inkluderande idrott för alla

Rekrytering för inkludering (upp till 10 000 kronor)
Projekt med långsiktig plan som syftar till att inkludera för landhockey nya målgrupper med olika förutsättningar och bakgrund, exempelvis rekrytering i utsatta områden. Ej ordinarie rekryteringsverksamhet.

Ett stärkt ledarskap

Utbildning (upp till 10 000 kronor)
Projekt för verksamhet som innefattar SISU Idrottsutbildarna och/eller SLHF och dess utbildningsutbud. Hela beloppet måste förbrukas i utbildningskostnader, detta kan inkludera eventuella resor och logi.

Ledarrekrytering (upp till 10 000 kronor)
Projekt som främjar/leder till fler ledare.

Ansökan gör ni via er IdrottOnlinesida under fliken Idrottsmedel.

Ansökningsperiod 1: Skicka in ansökan mellan den 18 februari och den 18 mars 2019. Besked ges innan utgången av mars.
Ansökningsperiod 2: Skicka in ansökan mellan den 22 april och 20 maj 2019. Besked ges innan utgången av maj.
Ansökningsperiod 3: Skicka in ansökan mellan den 23 augusti och 27 september. Besked ges senast 11 oktober.

För att ansöka om Idrottslyftet 2019 ska ni välja period Idrottslyftet 2019. För att kunna skicka iväg er idrottslyftsansökan måste ni ha registrerat föreningens ordförande och kassör på er IdrottOnlinesida. Ni ökar era chanser till Idrottslyft om ni har samtliga föreningsmedlemmar registrerade samt alla spelare licenserade i IdrottOnline och att ni söker LOK-stöd.

Ni måste ha ett organisationsnummer från Skatteverket för att kunna få Idrottslyftsbidrag.

Fördelningen av Idrottslyftet görs i en bedömning där samtliga inkomna ansökningar vägs in. Det betyder att en förening kan beviljas ett, flera eller inga bidrag. I möjligaste mån sker ingen minskning av ansökt belopp när bidrag beviljas.

Ni kommer att få ett meddelande om redovisning i slutet av 2019. Förening som inte rapporterar eller inte förbrukar bidraget är återbetalningsskyldiga. Bidraget ska vara förbrukat före 2019 års utgång.