Idrottslyftet 2018

Idrottslyftet är ett bidrag från staten för satsningar på idrottens barn- och ungdomsverksamhet. Idrottslyftets övergripande syfte är:

”Att utveckla verksamheten så att barn och unga i åldern 7–25 år väljer att idrotta i förening och stimuleras till ett livslångt idrottande i föreningsidrotten.”


SLHF vill med Idrottslyftet stödja föreningarna utifrån deras förutsättningar.

SLHF vill att Idrottslyftet ska skapa förutsättningar att genomföra en verksamhet som är i linje med RFs anvisningar för barn och ungdomsidrott och idrottens pågående strategiarbete.

SLHF vill att Idrottslyftet ska utveckla våra tävlingsformer och tävlingsstrukturer så barntävlingar är genomtänkta, roliga och barnanpassade. 

SLHF vill att Idrottslyftet ska bidra till att föreningarna har fler och mer kompetenta tränare och ledare.

 

Samtliga projekt ska innefatta en beskrivning, syfte, mål, genomförande, uppföljning samt en budget. Ansökningar som saknar tydlig budget kommer inte att behandlas, likaså ansökningar från föreningar som inte återrapporterat tidigare Idrottslyft.

SLHF har denna gång fem olika typer av bidrag: Föreningsutbyten, Tävlingsformer och tävlingsstrukturer, Strategiarbete, Utbildning samt Utrustning. De har, förutom Utrustning, olika maximibelopp. 
Föreningen kan söka ett eller flera av bidragen. Skicka in en ansökan för respektive bidrag.

Föreningsutbyten (upp till 10 000 kronor)

Projekt som skapar förutsättningar att genomföra en verksamhet som är genomtänkt, rolig och anpassad efter ålder som ni själva arrangerar eller som ni deltar i nationellt (exempelvis läger och samträning, ej tävling).

Tävlingsformer och tävlingsstrukturer (upp till 10 000 kronor)

Projekt som testar nya tävlingsformer och/eller tävlingsstrukturer. Projekten ska bidra till att barntävlingar är genomtänkte, roliga och barnanpassade och i linje med RFs samt SLHFs anvisningar för barn- och ungdomsidrott.

Strategiarbete (upp till 10 000 kronor)

Projekt för att implementera verksamhetsidé och värdegrund som med fördel tagits fram i samarbete med SISU Idrottsutbildarna.
Hur ska ni bedriva er verksamhet så att den attraherar och inspirerar till fysisk aktivitet hela livet? Här får ni chansen att sprida idéerna till alla inblandade i föreningen genom exempelvis föreningskonferenser. Bidrag kan även beviljas till processarbete och föreningsutveckling som är steget innan implementering.

Utbildning (upp till 10 000 kronor)

Projekt för verksamhet som innefattar SISU Idrottsutbildarna och/eller SLHF och dess utbildningsutbud. Hela beloppet måste förbrukas i utbildningskostnader, detta kan inkludera eventuella resor och logi.

Utrustning

Möjlighet att ansöka om bidrag till inköp av utrustning såsom sarger, målburar eller målvaktsutrustning som kan hjälpa föreningen att utveckla sin verksamhet.

Ansökan gör ni via er IdrottOnlinesida under fliken Idrottsmedel.

Ansökningsperiod 1: Skicka in ansökan mellan den 22 februari och den 22 mars 2018. Besked ges innan utgången av mars.
Ansökningsperiod 2: Skicka in ansökan mellan den 23 april och 22 maj 2018. Besked ges innan utgången av maj.
Ansökningsperiod 3: Öppnas om det finns medel kvar att söka.  Ansökan kommer i sådana fall kunna skickas in mellan den 1 och 31 augusti. Besked ges i mitten av september.

För att ansöka om Idrottslyftet 2018 ska ni välja period Idrottslyftet 2018. För att kunna skicka iväg er idrottslyftsansökan måste ni ha registrerat föreningens ordförande och kassör på er IdrottOnlinesida. Ni ökar era chanser till Idrottslyft om ni har samtliga föreningsmedlemmar registrerade samt alla spelare licenserade i IdrottOnline och att ni söker LOK-stöd.

Ni måste ha ett organisationsnummer från Skatteverket för att kunna få Idrottslyftsbidrag.

Fördelningen av Idrottslyftet görs i en bedömning där samtliga inkomna ansökningar vägs in. Det betyder att en förening kan beviljas ett, flera eller inga bidrag. I möjligaste mån sker ingen minskning av ansökt belopp när bidrag beviljas.

Ni kommer att få ett meddelande om redovisning i slutet av 2018. Förening som inte rapporterar eller inte förbrukar bidraget är återbetalningsskyldiga. Bidraget ska vara förbrukat före 2018 års utgång.