Förbundsmötet, även kallat årsmöte, är Svenska Landhockeyförbundets högsta beslutande organ. Årsmötet hålls i enlighet med stadgarna före utgången av april månad på dag och ort som förbundsstyrelsen bestämmer.
Förbundsstyrelsen kan kalla medlemmarna till extra förbundsmöte. Vid extra förbundsmöte får endast i föredragningslistan upptagna ärenden avgöras.

Extra årsmöte 2020 – SLHF

Datum & tid: Lördag 21 november kl 12:00 (förmöte kl 10:00-11:30)
Plats: Digitalt via Easymeet

Handlingar för Svenska Landhockeyförbundets extra årsmöte:

Kallelse till Extra Förbundsmöte 2020
Dagordning
Preliminär röstlängd
Fullmakt

Bilaga 1 Proposition